Plecy

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W INSTYTUCIE GERMANISTYKI UW – USTAWY MNiSZW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019; poz. 1450

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012; poz. 131)

Pytania w sprawach kształcenia nauczycieli można kierować do Kierownika Zakładu Glottodydaktyki w IG UW dr hab. Anny Jaroszewskiej (a.jaroszewska@uw.edu.pl)

HYBRYDOWY TRYB ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

HYBRYDOWY TRYB ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 2021-22_Instrukcja przekazywania dokumentacji IG UW

HYBRYDOWY TRYB ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 2021-22_IG UW Wytyczne

Praktyki pedagogiczne studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są w ramach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i są ściśle zintegrowane z odpowiednimi przedmiotami bloku psychologiczno-pedagogicznego oraz (glotto)dydaktycznego przewidzianymi w programie studiów.

INFORMACJE OGÓLNE O PRAKTYKACH PEDAGOGICZNYCH IG UW

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

WSTĘPNA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

ZASADNICZA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

Pytania w sprawie praktyk można kierować do opiekuna praktyk pedagogicznych IG UW (beata.pec@uw.edu.pl)

 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELA-OPIEKUNA (w 3 egzemplarzach):

(01) Zał. nr 1 do zarz. 82 – umowa zlecenie z osobą nieprowadząca działalności gospodarczej

(02) zał. nr 1 do umowy zlecenia – oświadczenie Przyjmującego zlecenie – rezydent

(05) zał. nr 3 do umowy zlecenia – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(06) Zał. nr 1a do zarz. 82 –rachunek do umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej

zza (2)

zwua (1)

Pytania w sprawie dokumentów nauczycieli-opiekunów można kierować do głównego specjalisty w Administracji IG UW mgr Agnieszki Jarek (ajarek@uw.edu.pl).