Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Germanistyka – Studia II stopnia zaocznie
Ikona studiów zaocznych

Germanistyka – Studia II stopnia zaocznie

Tabela opłat za studia niestacjonarne II stopnia – kierunek Germanistyka (str.48)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w trybie zdalnym, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego zjazdu w semestrze (Instytut Germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55).

Kierunek studiów germanistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Germanistyka łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, w tym w tym nauką o komunikacji społecznej i mediach.

Studia mają profil ogólno akademicki. Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyki, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym.

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz wybrane zajęcia z bloków: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki (www.germanistyka.uw.edu.pl).

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, lektor, nauczyciel języka niemieckiego (jeśli posiada stosowne uprawnienia). Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent:

 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury (ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów literackich z języka niemieckiego na polski oraz polsko-niemieckich związków literackich), a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem;
 • ma pogłębioną wiedzę o instytucjach życia literackiego i teatralnego w Polsce i krajach niemieckojęzycznych;
 • ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy;
 • ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych;
 • posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi;
 • posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego;
 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, również w sytuacjach związanych z rozwojem kariery zawodowej;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy;
 • systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, żywo interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors