Najważniejsze informacje dla studentów II stopnia, ścieżki studiów, program studiów, ważne dokumenty

Sekretariat ds. studenckich:

Baner - Studenci

Na studiach II stopnia na kierunku Germanistyka możesz podnieść swoje kompetencje językowo-fachowe, w tym także zawodowe, oraz wzmocnić swoje przygotowania do współczesnego rynku pracy. Studia II stopnia to dwie ścieżki rozwoju, którymi możesz podążać →

Ścieżka klasyczna

Ścieżka klasyczna to zestaw obowiązkowych i opcjonalnych zajęć germanistyki klasycznej poszerzających wiedzę i kompetencje z zakresu kultury, historii, literatury, językoznawstwa oraz glottodydaktyki. Zajęcia prowadzone są po niemiecku i po polsku

Ikona studiów zaocznych

Ścieżka cyfrowa

Ścieżka cyfrowa to blok zajęć "Komunikacja w biznesie", który przygotuje Cię do pracy zawodowej w firmach, biznesach, różnego rodzaju instytucjach, a nawet do własnej działalności biznesowej, poszerzony o warsztaty specjalistyczne

Ikona nagrody

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się na kierunku germanistyka II stopnia

Ikona dyplomu

Program studiów

Program studiów magisterskich

Praca dyplomowa - Wzór podania

Wzór zgody Promotora na przyjęcie na swoje seminarium magisterskie na studiach dziennych

Praca dyplomowa - Wniosek

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy

Ikona dyplomu

Praca dyplomowa - Wzór

Wzór 2 stron pracy dyplomowej

Aktualności studenckie

Przed egzaminem:

kierujący pracą/opiekun

  • potwierdza w Sekretariacie uzyskanie przez studenta absolutorium
  • zgłasza osobę do obrony i wyznacza termin – co najmniej 2 tygodnie przed egzaminem

student

  • zgłasza się do Sekretariatu w celu otrzymania absolutorium (wyjaśnia ewentualne wątpliwości związane z rozliczeniem) – po uzyskaniu wszystkich wymaganych w programie ocen, nie później jednak niż 3 tygodnie przed planowaną obroną

Osoby przystępujące do obrony pracy dyplomowej, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrekcji Instytutu Germanistyki UW od 1 grudnia 2010 r. obowiązuje Państwa procedura elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej  w Archiwum Prac Dyplomowych – APD:

  • wprowadzenie tytułu pracy w jęz. angielskim i polskim,
  • wprowadzenie słów kluczowych i streszczenia pracy w jęz. polskim,
  • załadowanie pliku z pracą w formacie pdf.

Instrukcje znajdą Państwo na stronie głównej APD UW – archiwum prac dyplomowych. Wprowadzanie wspomnianych danych do APD zostanie Państwu umożliwione po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów w Sekretariacie IG.

Zasady zaliczenia studiów

Ścieżka klasyczna

zajęcia PNJN, zajęcia obowiązkowe, zajęcia z wybranego bloku zajęć oraz zajęcia niekierunkowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Zajęcia obowiązkowe

Historia kultury i komparatystyka kulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Glottodydaktyka

Językoznawstwo z elementami tłumaczeń

Historia literatury i krytyki literackiej

Polsko-niemieckie studia transkulturowe

Ścieżka cyfrowa

zajęcia PNJN, zajęcia obowiązkowe, zajęcia z bloku zajęć "Komunikacja w biznesie", warsztaty specjalistyczne oraz zajęcia niekierunkowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Zajęcia obowiązkowe

Komunikacja biznesowa

Warsztaty specjalistyczne