Podnieś swoje kompetencje językowo-fachowe (zawodowe) i przygotuj się do współczesnego rynku pracy

Komisja rekrutacyjna:

Baner - II stopień

Kształcimy profesjonalistów, którzy wyróżniają się szerokimi kompetencjami, elastycznością i umiejętnością adaptacji. Łączymy wiedzę fachową z umiejętnościami językowymi. Mocno rozwijamy współczesne kompetencje cyfrowe

Posłuchaj naszych studentów →

Przez 4 semestry uczysz się języków specjalistycznych. Do wyboru masz różne specjalizacje, np. Business & Management. Nasze Fachsprachen przygotują Cię do różnych ścieżek zawodowych, przede wszystkim jednak wzmocnią Twoje kompetencje językowe →

Ikona kolumn

Business und Management

Uczysz się podstawowych pojęć z zakresu biznesu i zarządzania przedsiębiorstwem, zdobywasz wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce oraz poznajesz instrumenty wykorzystywane w codziennej pracy w firmach i korporacjach

Komunikacja w biznesie to blok zajęć na studiach II stopnia, który przygotuje Cię do pracy zawodowej w firmach, biznesach i różnego rodzaju instytucjach. Przez 4 semestry otrzymujesz fachową wiedzę z 8 obszarów tematycznych, w tym →

Baner - Kompetencje cyfrowe

Na zajęciach specjalizacyjnych i dodatkowych warsztatach zbudujesz i rozwiniesz swoje kompetencje cyfrowe. Na współczesnym rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu umiejętności →

Ikona planu

Sprzedaż w sieci

Zajęcia i warsztaty z e-commerce i e-biznesu

Ikona planu

Marketing w sieci

Zajęcia i warsztaty z marketingu i promocji

Ikona planu

Technologia w sieci

Zajęcia i warsztaty z wykorzystania WordPress

Ikona nagrody

Zwiększ swoje szanse na udaną karierę zawodową

Podstawowe informacje o kierunku

Atuty kierunku

Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz zajęcia z bloków do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyki, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym. Zdobyta wiedza odnosi się zasadniczo do działań językowych we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie, uwzględnia jednak również znajomość podstaw edytorstwa i przekładu oraz języków specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia na studiach II stopnia absolwent

zna i rozumie:

 • specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym
 • powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi
 • terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki

potrafi:

 • wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
 • wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej
 • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
 • posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

jest gotów do:

 • współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role
 • rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu

Perspektywy

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, lektor, nauczyciel języka niemieckiego (jeśli posiada stosowne uprawnienia). Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.