BIBLIOTEKA

Pracownicy biblioteki:
mgr Marek Kwiatkowski  – kierownik
dr Agnieszka Bagińska
Bożenna Bogdańska
mgr Anna Pietrzak
Tel. do wypożyczalni: (22) 552 60 79

Godziny otwarcia

 

W dniach 1-31.08.2022 r. Biblioteka jest nieczynna.

 

CZYTELNIA – parter pok. 00.069, czynna: Poniedziałek – piątek od 10.00 do 16.00

WYPOŻYCZALNIA – poziom -1 pok. 01.055, czynna: poniedziałek- piątek od godz. 10.00 do 14.00

W godz. 10.00 – 11.00 tylko zwroty.

Wypożyczenia od godz. 11.00

W soboty nieczynna.

Informacje podstawowe

Biblioteka Instytutu Germanistyki jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbiory biblioteki liczą ponad 84.000 jednostek inwentarzowych książek, czasopism i zbiorów specjalnych. W skład zbiorów specjalnych wchodzą: mikroformy, materiały audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne (CD-ROM, Płyty CD), czytelnia dysponuje sprzętem umożliwiającym skorzystanie ze zbiorów specjalnych na miejscu.

Gromadzone są książki z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, metodyki nauczania języka niemieckiego oraz teksty literackie, leksykony, encyklopedie i słowniki. Biblioteka posiada duży zbiór książek niderlandystycznych oraz ponad 2.000 woluminów czasopism fachowych i ogólnych.

Z biblioteki korzystają studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie ważnej karty bibliotecznej wydanej przez BUW, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej, słuchacze Nauczycielskich Kolegiów Języka Niemieckiego będących pod opieką naukową Instytutu Germanistyki.

Pozostali użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni.

Na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) biblioteka Instytutu Germanistyki uczestniczy w tworzeniu Katalogu Bibliotek UW (online).

ZASADY WYPOŻYCZEŃ

Zamówienia na książki prosimy składać w katalogu online.

https://chamo.buw.uw.edu.pl/search/query?theme=system

Książki zamówione do godz. 10.00 będą do odbioru tego samego dnia w godz. od 11.00 do 14.00.

Książki zamówione po godz. 10.00 będą do odbioru w dniu następnym w godz. od 11.00 do 14.00

Zwroty książek odbywają się w godz.: 10:00 – 14.00.

Powyższe zasady dotyczą wszystkich wypożyczających.

Zbiory wypożycza się:

 • profesorom i doktorom habilitowanym UW do 20 wol. na okres do 180 dni, z możliwością przedłużenia.
 • pozostałym pracownikom naukowym i dydaktycznym UW do 20 wol. na okres do 90 dni, z możliwością przedłużenia.
 • studentom studiów I-go stopnia UW do 10 wol., na okres do 60 dni.
 • studentom studiów II-go stopnia do 10 wol., na okres do 90 dni, z możliwością przedłużenia.
 • Doktorantom UW do 20 wol., na okres do 90 dni, z możliwością przedłużenia.

Regulamin korzystania z biblioteki IG z dnia 10. 03. 2015.

I. Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Instytutu Germanistyki jest biblioteką naukową.
 2. Prawo wypożyczania mają studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, profesorowie i doktorzy habilitowani Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego  oraz pracownicy  administracyjni Instytutu Germanistyki UW, po uprzednim zapisaniu się w wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 55/56), a inni użytkownicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki ustala jej kierownik.

II.  Udostępnianie na miejscu

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Czytelników obowiązuje:
 • pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek i toreb
 • zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie do zeszytu obecności
 • zgłoszenie przyniesionych ze sobą książek, czasopism i innych materiałów
 • zachowanie ciszy oraz zakaz palenia tytoniu, jedzenia posiłków i picia napojów
 1. Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów na półkach w czytelni.
 2. Książki z magazynu czytelnik zamawia u osoby dyżurującej w czytelni podając dokładną sygnaturę. Jednorazowo do czytelni można zamówić do 5 książek.
 3. Wynoszenie czasopism i książek poza obręb czytelni bez zgody pracownika biblioteki jest niedopuszczalne.
 4. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zobowiązany jest do odstawienia na miejsce książek z księgozbioru podręcznego oraz oddania materiałów zamówionych przez czytelnię z magazynu.
 5. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników biblioteki, nie będą obsługiwane.

III. Udostępnianie na zewnątrz

Regulamin wypożyczalni

 1. Zapisu do wypożyczalni dokonuje się wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, (ul. Dobra 55/56) na podstawie ważnej legitymacji pracowniczej, doktoranckiej lub studenckiej wydanej przez odpowiednie organy  UW.
 2. O każdej zmianie danych adresowych lub nazwiska czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bibliotekę.
 3. Książki zamówione do godz. 10.00 będą do odbioru tego samego dnia w godz. od 11.00 do 14.00 Książki zamówione po godz. 10.00 będą do odbioru w dniu następnym w godz. od 11.00 do 14.00
 4. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz legitymacji pracownika UW lub Elektronicznej Legitymacji Pracownika UW.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do dokładnego składania zamówień w systemie VTLS/VIRTUA.
 6. Zbiory wypożycza  się:
 • profesorom i doktorom habilitowanym UW do 20 wol. na okres do 180 dni, z możliwością przedłużenia.
 • pozostałym pracownikom naukowym i dydaktycznym UW do 20 wol. na okres do 90 dni, z możliwością przedłużenia.
 • studentom studiów I-go stopnia UW  do 10 wol., na okres do 60 dni.
 • studentom studiów II-go stopnia UW do 10 wol., na okres do 90 dni, z możliwością  przedłużenia.
 • doktorantom UW do 20 wol., na okres do 90 dni, z możliwością  przedłużenia.

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka nalicza kary pieniężne w wysokości 0,50 zł., za wolumin, za każdy dzień ponad ustalony termin, od wszystkich wypożyczających.

 1. Studenci kończący w danym roku akademickim studia, po rozliczeniu się z biblioteką otrzymują zaświadczenie, niezbędne do uzyskania dyplomu. Każdy pracownik oraz doktorant odchodzący z Instytutu ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką.
 2. Wyjeżdżający na dłuższy okres za granicę powinni zwrócić wszystkie materiały biblioteczne.
 3. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać elektronicznie w systemie VTLS/VIRTUA
 4. Biblioteka określa kategorię zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu. Książki oznaczone pieczątką „Nie wypożycza się do domu”, w katalogu online „non circ”przeznaczone są tylko do korzystania w czytelni.
 5. Nie stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje sankcje, łącznie z odmową wypożyczenia książki.
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników.