Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.germanistyka.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
   • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
   • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
  • Linki
   • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
   • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
   • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Nagłówki
   • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
   • W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.
  • Pozostałe elementy sterujące strony
   • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Slajdy
   • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Tabele
   • Tabele nie posiadają zdefiniowanych komórek nagłówkowych.
  • Wyszukiwanie w serwisie
   • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety i przycisku.
   • Brak informacji o liczbie znalezionych wyników.
  • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
   • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
   • Serwis nie posiada mapy stron.
  • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
   • Serwis posiada narzędzie do ustawień dostępności, które nie jest zalecane przez WCAG.
  • Kontrasty i kolorystyka strony
   • Serwis zawiera elementy niespełniające wymogów kontrastu.
  • Widoczność fokusa klawiatury
   • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
  • Dostępność elementów klikalnych
   • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
   • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
  • Slajdery
   • Serwis zawiera slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
   • Serwis zawiera odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
   • Serwis aktywnie ukrywa położenie fokusu klawiatury.
  • Walidacja HTML/CSS
   • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Raport szczegółowy badania audytowego: Kliknij tutaj

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.germanistyka.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Przemysław Jóskowiak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: pjoskowiak@uw.edu.pl, telefon 22 55 20 914. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW. Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Neofilologii cz. I – Dobra 55, Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Kierownik / Dyrektor administracyjny: Krystyna Kochman Telefon: 22 55 26 029, 882 166 094 Email: k.kochman@wn.uw.edu.pl

Wejście do budynku

  • Wejście do budynku bez progów i stopni, jedno skrzydło: drzwi automatyczne.

Korytarze i przejścia

  • Korytarze płaskie, każde piętro dydaktyczne dostępne z windy; brak windy na dach, wejście schodami; budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedury

  • W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy można poprosić pracownika ochrony, którego stanowisko jest na wprost wejścia do budynku.

Dodatkowa pomoc

  • W sytuacji potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z administratorem budynku.

Łazienki, toalety, szatnie

  • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami; dostęp do toalety z korytarza ogólnodostępnego.

Dodatkowe dostosowania

  • Sale z podpisami brajlowskimi, w windach informacja głosowa, jedna sala (aula) wyposażona jest w pętle indukcyjną.

Dojazd i miejsca parkingowe

  • Pod budynkiem jest przystanek autobusowy i wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

  • Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

  • Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

  Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors