Zbuduj swoje kompetencje językowo-fachowe (zawodowe) i przygotuj się do współczesnego rynku pracy

Komisja rekrutacyjna:

Kształcimy profesjonalistów, którzy wyróżniają się szerokimi kompetencjami, elastycznością i umiejętnością adaptacji. Łączymy wiedzę fachową z umiejętnościami językowymi. Mocno rozwijamy współczesne kompetencje cyfrowe

Posłuchaj naszych studentów II stopnia →

Baner - Kompetencje cyfrowe

Na zajęciach specjalizacyjnych i dodatkowych warsztatach zbudujesz i rozwiniesz swoje kompetencje cyfrowe. Na współczesnym rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu umiejętności →

Ikona planu

Sprzedaż w sieci

Zajęcia i warsztaty z e-commerce i e-biznesu

Ikona planu

Marketing w sieci

Zajęcia i warsztaty z marketingu i promocji

Ikona planu

Technologia w sieci

Zajęcia i warsztaty z wykorzystania WordPress

Ikona nagrody

Zwiększ swoje szanse na udaną karierę zawodową

Podstawowe informacje o kierunku

Atuty kierunku

Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

Koncepcja kształcenia zakłada budowę fundamentów kompetencji językowych poprzez stopniowy rozwój słownictwa i wiedzy gramatycznej oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w różnych zakresach tematycznych. Studenci nabywają umiejętność porozumiewania się na tematy z różnych obszarów życia, od prostych tematów szeroko pojętego życia społecznego poprzez tematy historyczno-kulturowe do tematów dotyczących polityki, gospodarki, nauki, rozwoju technologicznego itp. Wraz z rozwojem kompetencji komunikacyjnych studenci nabywają wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, a także umiejętność analizy omawianych treści celem merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, jak i ich krytycznego przedstawienia w formie ustnej i pisemnej. Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w przedszkolu, realizując dodatkowo (w ramach zajęć fakultatywnych) przedmioty wymagane do uzyskania tych uprawnień oraz praktyki pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu trzyletniego kształcenia na studiach I stopnia absolwent

zna i rozumie:

 • specyfikę kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i jej znaczenie oraz podstawy komparatystyki kulturowej,
 • historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,
 • język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim,
 • podstawową terminologię z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki oraz procesy nauczania/uczenia się, w tym języka niemieckiego, w wybranych kontekstach edukacyjnych,
 • teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej,
 • teorię i metodologię z zakresu nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,
 • podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,
 • podstawowe metody analizy i interpretacji w zakresie nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,
 • zasady działania instytucji zajmujących się historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego w Polsce i za granicą,
 • podstawowe zasady BHP;

potrafi:

 • wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,
 • wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki,
 • rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,
 • posługiwać się językiem niemieckim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i języku niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
 • posługiwać się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji;

jest gotów do:

 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Perspektywy

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na I stopniu studiów stanowią bazę teoretyczną i praktyczną do podjęcia studiów II stopnia na kierunku germanistyka bądź kierunkach pokrewnych. Ponadto absolwent studiów I stopnia może pracować m.in.:

 • jako lektor,
 • w wydawnictwach, redakcjach, mediach, turystyce i sektorze usług, w branży marketingowej i handlowej, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego oraz duży stopień kompetencji interkulturowej,
 • w instytucjach kultury oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, jako nauczyciel języka niemieckiego w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej (po uzyskaniu uprawień, tj. zrealizowaniu bloku zajęć i praktyk pedagogicznych dedykowanych przyszłym nauczycielom języka niemieckiego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ministerialnymi). Absolwent, który zdobył uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela osiągnął efekty uczenia się założone w rozporządzeniu MNISW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1, s. 8-11).