studia II stopnia – 4 semestry – uzyskasz tytuł magistra

Helwetologia realizowana na Uniwersytecie Warszawskim od 2019 roku jest pierwszym na świecie kierunkiem studiów umożliwiającym studentom interdyscyplinarne i kompleksowe badania nad Szwajcarią.

Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji. Studia oferują również możliwość nauki języków obcych – języka angielskiego oraz dwóch języków urzędowych Szwajcarii. Ideą studiów na kierunku Helwetologia jest odejście od tradycyjnego, sztywnego toku nauczania na rzecz umożliwienia studentom prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarach tematycznych odpowiadającym zarówno ich zainteresowaniom, jak i planom zawodowym.

Celem studiów jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat Szwajcarii oraz przygotowanie ich do funkcjonowania zarówno w środowisku biznesowym, jak i podjęcia pracy w obszarach takich, jak: dyplomacja, administracja, edukacja czy media. Program studiów zapewnia studentom maksymalną elastyczność rozwiązań w zakresie planu zajęć oraz możliwości zaliczeń – po to, by mogli swobodnie łączyć Helwetologię z pracą lub innym kierunkiem studiów. Poza zajęciami językowymi wszystkie przedmioty są realizowane w czwartek w godzinach 8:00-18:15.

WIEDZA

Dzięki studiom na kierunku Helwetologia studenci zdobędą pogłębioną wiedzę w takich obszarach jak:

 • system prawny, polityczny i administracyjny Szwajcarii,
 • stosunki międzynarodowe, sytuacja geopolityczna oraz polityka zagraniczna Szwajcarii,
 • sytuacja społeczno-ekonomiczna Szwajcarii,
 • historia i kultura czterech obszarów językowych Szwajcarii,
 • język, komunikacja i tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują zajęcia doskonalące kompetencje językowe studentów. Koncepcja studiów zakłada opanowanie przez studentów minimum 3 języków obcych: języka angielskiego oraz dwóch języków urzędowych Szwajcarii, w tym jednego na poziomie B2+ oraz drugiego na poziomie minimum A2 (kompetencja komunikacyjna Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI

W ramach studiów na kierunku Helwetologia studenci mają możliwość skorzystania z szerokiej gamy rozwiązań pogłębiających ich wiedzę i doświadczenie. Są to m.in. :

 • wykłady gościnne,
 • wspólne projekty badawcze z Uniwersytetem w Zurychu,
 • wyjazdy studyjne do Szwajcarii (indywidualne i grupowe),
 • staże w placówkach dyplomatycznych w Bernie i Genewie,
 • prace magisterskie realizowane w trybie projektowym,
 • cykl spotkań, debat oraz warsztatów z ważnymi postaciami mediów, dyplomacji i biznesu, zorganizowanych specjalnie dla studentów helwetologii.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Program studiów uzupełniają warsztaty i zajęcia rozwijające kompetencje miękkie studentów, takie jak:

 • komunikacja międzykulturowa,
 • zarządzanie czasem, odporność na stres,
 • umiejętność poszukiwania informacji i weryfikacji faktów, analiza zebranych danych,
 • sztuka prezentacji – trening wystąpień publicznych oraz wystąpień przed kamerą,
 • praca w zespole.

Ponadto dla studentów organizowane są szkolenia przybliżające kluczowe zagadnienia oraz najnowsze trendy rynku pracy (m.in. HR, Employer Branding, PR i komunikacja).

WYMAGANIA

 1. Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,
 2. Znajomość jednego języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 (potwierdzona certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej),
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz języku obcym wskazanym przez kandydata/tkę. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury oraz systemu politycznego Szwajcarii.

Rekrutacja na Helwetologię trwa od 10 sierpnia do 10 września. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17 września, wyniki rekrutacji zostaną podane 23 września.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji i terminów rekrutacji: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-HW/?from=field:P_HW

Planowany grafik zajęć na I roku: https://www.germanistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Siatka-Helwetologia-I-2020zim..pdf