Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Erasmus+

Erasmus+

KOORDYNATORZY ERASMUS+ w Instytucie Germanistyki UW:

dr hab. Małgorzata Filipowicz – koordynator programu Erasmus+ (studenci przyjeżdżający, praktyki studenckie oraz wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć STA lub odbycia kursu metodyki nauczania STT), m.filipowicz@uw.edu.pl

dr Ewelina Michta – koordynator programu Erasmus+ (wyjazdy studentów i doktorantów w ramach Programu Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do Niemiec i Austrii, Mieszane programy intensywne BIP), e.michta@uw.edu.pl

dr Agnieszka Jezierska – koordynator programu Erasmus+ (wyjazdy studentów w ramach umowy z Uniwersytetem w Tybindze, wyjazdy studentów na stypendia do Szwajcarii/wymiana z Uniwersytetem Genewskim w ramach programu SEMP w oparciu o współpracę w ramach sojuszu 4EU+), ajezierska@uw.edu.pl

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Sekcja Erasmus z przykrością informuje, że 27.02.2024 r. wyczerpały się fundusze w konkursie Erasmus+ dot. prowadzenia zajęć (STA) oraz szkoleń pracowników (STT) 2023/24. Dlatego wszystkie mobilności zgłoszone po tym dniu będą trafiały na listę rezerwową, a ich realizacja będzie możliwa w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2023/2024 

Wyjazd typu STA może się odbyć zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+ zawartą przez jednostkę organizacyjną UW przed 01.10.2023r i obowiązującą podczas całego okresu mobilności nauczyciela akademickiego.

Uczelnie wyższe: Freie Universität Berlin, Humboldt Universität Berlin, Universität Wien, Universität Konstanz, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Universität Hamburg, Pädagogische Hochschule Wien, Firat Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Każdy nauczyciel akademicki może ubiegać się o stypendium Erasmus na maksymalnie 2 mobilności, czyli 2 wyjazdy typu STA lub 1 wyjazd STA + 1 wjazd STT (na zasadach konkursu dla STT) zrealizowane w okresie od 01.10.2023 r. do 31.07.2024 r. W przypadku mobilności STA dodatkowo w czasie, kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

W roku akademickim 2023/2024 wyjazdy typu STA mogą być finansowane z projektu „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z krajami UE oraz z stowarzyszonymi z programem” (nr 2021- 1-PL01-KA131-HED-000005462 lub 2022-1-PL01-KA131-HED-00005130) do wyczerpania funduszy, na zasadach obowiązujących w projektach KA131.

Kandydatura/kandydatury na wyjazd STA mogą być przekazywane do koordynatora programu Erasmus+ dr hab. Małgorzaty Filipowicz (m.filipowicz@uw.edu.pl). Można także przesyłać je do BWZ samodzielnie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej i koordynatora ds. mobilności.

Każda kandydatura na stypendium Erasmus STA/KA131/2021 oraz STA/KA131/2022 musi być zgłoszona na formularzu Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA. Prawidłowo wypełniony dokument, poświadczony podpisami i pieczątkami lub podpisem elektronicznym kierownika jednostki organizacyjnej UW oraz koordynatora ds. mobilności, należy przesłać w formie skanu na adres erasmusbwz@uw.edu.pl lub w wersji tradycyjnej (papierowej) do Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Do formularza Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA nauczyciela akademickiego musi być dołączony skan uzgodnionego indywidualnego programu nauczania (formularz: Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), z wpisanymi datami prowadzenia zajęć w uczelni zagranicznej, zawierający czytelny podpis nauczyciela akademickiego, czytelny podpis i pieczątkę lub podpis elektroniczny koordynatora ds. mobilności jednostki macierzystej, czytelny podpis przedstawiciela uczelni zagranicznej. W przypadku nieczytelnego podpisu uczelni zagranicznej wymagana jest imienna pieczątka osoby podpisującej dokument i/lub pieczęć uczelni.

BWZ przekaże e-mailowo informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu funduszy Erasmus STA/KA131/2021 lub STA/KA131/2022 nauczycielowi akademickiemu planującemu wyjazd typu STA oraz koordynatorowi ds. mobilności zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w formularzu Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA.

Za wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ odpowiada w BWZ Pani

Sybilla Marinković

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 28

tel. +48 22 55 24 079
e-mail: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich, STA, 2023/2024

Taryfikator, STA

Formularze do pobrania ze strony BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2023-2024/

Wyjazdy pracowników na szkolenia – STT 2023/2024

Za wyjazdy pracowników na szkolenia (STT) w ramach Programu Erasmus+ odpowiada w BWZ Pani

Ewa Rak

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 29c

tel. +48 22 55 20560
e-mail: ewa.rak@adm.uw.edu.pl

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych, STT, 2023/2024

Taryfikator, STT

Formularze do pobrania ze strony BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-na-szkolenia-stt-2023-2024/

Konkurs na wyjazdy w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022)

Rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium);
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium);
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
 • Indonezja, Surabaya – University of Airlangga (1 stypendium);
 • Kanada, Vancouver – University of British Columbia (1 stypendium);
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium);
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypendia);
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

Mieszane programy intensywne (BIP)

Procedura zgłaszania i realizacji Programów BIP w Instytucie Germanistyki: 

 1. Zgłoszenie koordynatorowi ds. mobilności chęci nawiązania współpracy
 2. Uzyskanie zgody Dyrekcji IG UW
 3. Zawarcie umowy Erasmus+BIP
 4. Wypełnienie oraz dostarczenie koordynatorowi ds. mobilności formularzy: uczestnictwa wraz z listem zapraszającym z uczelni partnerskiej (UW jako partner) / formatki zgłaszającej IG UW jako organizatora wraz ze wstępnym kosztorysem, planem działań, w tym terminami mobilności fizycznej i wirtualnej
 5. Ubieganie się o / uzyskanie dofinansowania uczestnictwa w projekcie 
 6. Procedury rekrutacyjne (opracowanie zasad ubiegania się studentów o udział w programie BIP wraz z wymaganymi dokumentami
 7. Kompletowanie zgłoszeń kandydatów, wniosków wyjazdowych, oświadczeń o poprzednich wyjazdach, oświadczeń o planowanej podróży, wypełnianie LA EWP
 8. Udział pracowników w Programach BIP odbywa się na zasadach mobilności STA, STT w ramach Programu Erasmus+
 9. Realizacja mobilności wirtualnej i fizycznej
 10. Potwierdzenie uczestnictwa
 11. Ankieta

Mieszane programy intensywne (BIP), UW jako partner, 2023/24

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną (w tym przypadku zorganizowaną w Polsce), połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

KRAJE PROGRAMU

– Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

– Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

BIP, UW jako partner, Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych, 2023/2024

Formularz zgłoszenia BIP, Partner

Formularze do pobrania ze strony BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/

Za wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ odpowiada w BWZ Pani

Sybilla Marinković

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 28

tel. +48 22 55 24 079
e-mail: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl

Za wyjazdy pracowników na szkolenia (STT) w ramach Programu Erasmus+ odpowiada w BWZ Pani

Ewa Rak

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 29c

tel. +48 22 55 20560
e-mail: ewa.rak@adm.uw.edu.pl

Mieszane programy intensywne (BIP), UW jako organizator, 2023/24

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną (w tym przypadku zorganizowaną w Polsce), połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

KRAJE PROGRAMU

– Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

– Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

BIP, UW jako organizator, Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych, 2023/2024

Formularz zgłoszenia BIP, Organizator

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/12/Kopia-Formatka_organizator_BIP.xlsx

Formularze do pobrania ze strony BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/mieszane-programy-intensywne-bip/

4EU+ VISITING PROFESSORSHIPS

Szanowni Państwo,

do 20 maja naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego mogą zgłosić swój udział do drugiej edycji programu 4EU+ Visiting Professorships. Dzięki inicjatywie pracownicy naukowi i dydaktyczni będą mogli spędzić kilka miesięcy na uczelni partnerskiej, rozwijając swoje projekty badawcze oraz edukacyjne. Program będzie realizowany w roku akademickim 2024/2025.

Inicjatywa 4EU+ Visiting Professorships służy zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauczycielami akademickimi i badaczami z ośmiu uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Genewskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas oraz Uniwersytetu Sorbońskiego.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UW mają możliwość dwu- lub trzymiesięcznego wyjazdu na uniwersytet partnerski 4EU+, gdzie będą realizowali swoje projekty badawcze lub edukacyjne związane tematycznie z problematyką programów flagowych 4EU+ („Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”; „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; „Dane – Modele – Transformacje”; „Environmental transitions”). 

Wkrótce zostanie zorganizowana sesja informacyjna online skierowana do osób zainteresowanych złożeniem aplikacji w programie.

Szczegółowe informacje dostępne są na https://www.uw.edu.pl/druga-edycja-programu-visiting-professorships-4eu/

Konkurs na wyjazdy w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022)

Rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium);
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium);
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
 • Indonezja, Surabaya – University of Airlangga (1 stypendium);
 • Kanada, Vancouver – University of British Columbia (1 stypendium);
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium);
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypendia);
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

http://bwz.uw.edu.pl/programy-narodowej-agencji-wymiany-akademickiej/

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Polsko-niemieckie studia transkulturowe. Informacja dla kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację polsko-niemieckie studia transkulturowe, prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Tybindze, proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • CV w formie tabelarycznej (w języku polskim i niemieckim) z wyszczególnionymi osiągnięciami organizacyjnymi i kulturalno-oświatowymi (20% oceny),
 • List motywacyjny uzasadniający wybór specjalizacji i zawierający szczegółowe informacje o zainteresowaniach kandydata, w tym informację nt. pracy licencjackiej (w języku polskim i niemieckim) (40% oceny),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów (lub dyplom licencjacki) wraz z wykazem ocen uzyskanych podczas całych studiów licencjackich (wyciąg z systemu USOS) (40% oceny),
 • W przypadku wcześniejszego korzystania ze stypendium Erasmus: informacja o liczbie wykorzystanych miesięcy w programie.

Przypominamy, że w ramach specjalizacji konieczny jest wyjazd na uczelnię partnerską na semestr letni pierwszego roku studiów magisterskich. Wyjazdy są finansowane za pomocą stypendiów Erasmus+.

Dokumenty można składać w przegródce dr Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej, koordynatora ds. mobilności (przegródki dedykowane pracownikom poszczególnych Zakładów Instytutu Germanistyki znajdują się na II piętrze budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko Sekretariatu Instytutu Germanistyki UW, pokój 2.412)

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Proszę do dokumentów dołączyć kopię dyplomu, nie oryginał. Dodatkowych informacji udziela dr Jezierska-Wiśniewska: ajezierska(at)uw.edu.pl

Wstępne ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do Niemiec i Austrii. Rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja na stypendium Erasmus+ w Instytucie Germanistyki odbywa się w marcu. Konkurs zostaje ogłoszony na stronie www Instytutu Germanistyki, zakładka Erasmus+:

https://www.germanistyka.uw.edu.pl/erasmus/

Kolejna tura kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka, koordynowana przez BWZ) dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2024/25, a jej zasady zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia 2024 r. Studenci zakwalifikowani w pierwszej turze kwalifikacji (do 03.2024 r.) nie będą mogli wziąć udziału w kolejnych turach kwalifikacji.

O wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się niezależnie od obywatelstwa:

– studenci II roku studiów pierwszego stopnia,

– studenci I roku studiów drugiego stopnia (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych),

– studenci przynajmniej II roku jednolitych studiów magisterskich (z wyłączeniem studentów ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich),

– słuchacze Szkół Doktorskich UW

Zajęcia na uczelni zagranicznej odbywają się w języku niemieckim, wymagana jest znajomość języka na poziomie: BA (I poziom studiów) – B1/B2, MA (II poziom studiów) – B2.

Student NIE może ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy”, tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta.

Każdy student (I, II stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich) jest zobowiązany zrealizować na uczelni zagranicznej w ciągu trwania 1 semestru zajęcia z programu Instytutu Germanistyki za 25 pkt. ECTS. W uzasadnionych przypadkach liczba punktów może być zmniejszona do 20 pkt. ECTS. Studenci są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych.

Studenci zakwalifikowani na mobilność semestralną rozpoczynającą się w semestrze zimowym będą mogli przedłużyć pobyt na zasadach ogłoszonych na jesieni br. Co do zasady za przedłużony okres mobilności nie należy się stypendium/finansowanie. Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i może ostatecznie wynieść od 2 do 5 miesięcy.

Stypendium Erasmus SMS przysługuje wyłącznie za czas spędzony w kraju uczelni przyjmującej i wynosi miesięcznie w przypadku krajów takich jak Austria i Niemcy 670 euro.

Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.

Studentowi, który w momencie kwalifikacji posiada prawo do stypendium socjalnego UW i złoży oświadczenie w „Zgłoszeniu kandydatury studenta UW”, że otrzymuje stypendium socjalne na UW, będzie przyznane wsparcie włączenia w wysokości 250 euro/ miesięcznie.

Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma dodatkowe wsparcie uzupełniające (w formie ryczałtu) w wysokości 250 euro/ miesięcznie, po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności po zakwalifikowaniu w jednostce, na prośbę i w terminie wyznaczonym przez BWZ.

Student z potwierdzonym przez Urząd ds. Cudzoziemców statusem uchodźcy otrzyma dodatkowe wsparcie włączenia w wysokości 250 euro/miesięcznie.

Studentowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym i od wyboru środka transportu. Pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony. Do obliczenia odległości BWZ będzie stosować kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci, którym zostały już wcześniej przyznane mobilności w ramach programu Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą. Studentowi może zostać „przyznana mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy (360 dni) na każdym stopniu studiów (I, II lub III) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus na danym stopniu studiów (ze stypendium lub bez.), w tym dni, podczas których przebywał na mobilności fizycznej wynikającej z udziału w programie Erasmus+BIP.

Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student i koordynator ds. mobilności UW uzgodnią z należytą starannością elektroniczne Porozumienie o programie studiów (LA EWP) z uwzględnieniem różnic programowych (Regulamin studiów UW – art. 28 ust. 5.)

W celu wypełnienia LA EWP należy sprawdzić możliwość wyboru z dostępnych kursów odpowiednich przedmiotów i wpisać je do porozumienia o programie studiów. Po zalogowaniu w systemie USOS, student ma możliwość edycji LA EWP, dokumentu składającego się z 3 tabel A, B oraz C.

W tabeli A należy wpisać zajęcia pokrewne tematycznie do wymaganych w programie studiów w IG – w semestrze/roku, w trakcie którego ma miejsce wyjazd na stypendium. Należy je wyszukać w katalogu uczelni partnerskiej. Powinny to być zajęcia za łączną sumę minimum 25 punktów ECTS.

W tabeli B należy wpisać wszystkie zajęcia wynikające z programu studiów w IG – w semestrze/roku, w trakcie którego ma miejsce wyjazd na stypendium, także zajęcia z PNJN oraz seminaria licencjackie/magisterskie.

Formę zaliczenia zajęć z PNJN oraz seminariów licencjackich/magisterskich student uzgadnia indywidualnie z prowadzącym. Z pozostałych zajęć wpisanych w tabeli B zostaje zwolniony automatycznie.

Na seminaria licencjackie i magisterskie oraz na zajęcia z PNJN należy zapisać się w systemie USOS oraz skontaktować się następnie z prowadzącymi grupy, w celu uzgodnienia indywidualnego sposobu zaliczenia.

Tabelę C można pominąć, odnosi się ona do zajęć prowadzonych online.

Każde dodanie nowych treści do LA EWP student musi zaakceptować!

O wypełnieniu LA EWP należy poinformować koordynatora ds. mobilności w IG, by mógł sprawdzić i zaakceptować porozumienie o programie studiów.

Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy stypendialnej w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do umowy.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisaneWstępne ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do Niemiec i Austrii. Rok akademicki 2024/2025
 2. „Kwestionariusz osobowy dla studentów/doktorantów ubiegających się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/2025 do Niemiec i Austrii” z wyliczoną średnią
 3. wydruk z Usosa będący zestawieniem zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami za co najmniej ostatni ukończony rok studiów w Instytucie Germanistyki lub ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli jest na nim wyliczona łączna średnia z wszystkich lat). O stypendium mogą się ubiegać studenci ze średnią ocen co najmniej 3,49.
 4. uzasadnienie wyboru uczelni w języku niemieckim (maksymalnie 20 zdań w języku niemieckim).

Termin i miejsce składania dokumentów: 14.03.2024, godz. 14.00

Dokumenty należy dostarczyć do przegródki dr Eweliny Michty, Koordynatora ds. Mobilności Studentów i Doktorantów w Instytucie Germanistyki (przegródki dedykowane pracownikom poszczególnych Zakładów Instytutu Germanistyki znajdują się na II piętrze budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko Sekretariatu Instytutu Germanistyki UW, pokój 2.412).

 

Lista uczelni:

Kolejność preferencji

Uniwersytet

Studia I, II, III stopnia/rok studiów

Ilość miejsc

 

Freie Universität Berlin

dziedzina:

Nowożytne języki europejskie

Literatura i językoznawstwo

Studia II stopnia

3

 

Humboldt Universität zu Berlin

dziedzina:

Języki obce i filologie

Literatura i językoznawstwo

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

1

 

Universität Leipzig

dziedzina:

Języki obce i filologie

Studia I stopnia

Studia II stopnia    

1

2

 

Universität

Bonn

dziedzina:

Języki obce i filologie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Doktoranci

1

1

1

 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

dziedzina:

Nauki humanistyczne

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

 

Universität

Konstanz

dziedzina:

Języki obce i filologie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

 

Universität

Bamberg

dziedzina:

Języki obce i filologie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

1

 

Universität

Hamburg

dziedzina:

Języki obce i filologie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

1

 

Universität

Mainz

dziedzina:

Nowożytne języki europejskie

Literatura i językoznawstwo

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Doktoranci

1

2

1

 

Universität

Wien

dziedzina:

Języki obce i filologie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

 

Pädagogische Hochschule Wien

dziedzina:

Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną

Studia I stopnia

Studia II stopnia

2

2

Dostęp do aktualnych informacji dla studentów, Erasmus+, Classroom:

https://classroom.google.com/c/NjY0OTQ3OTQ2Njc1?cjc=hhsjxax

Kod zajęć: hhsjxax

Za wyjazdy studentów UW na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ odpowiada w BWZ Pani

Ewa Makal-O’Hara

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 28

tel. +48 22 55 24 232
e-mail: ewa.makal@adm.uw.edu.pl

Mieszane programy intensywne (BIP)

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną (w tym przypadku zorganizowaną w Polsce), połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

KRAJE PROGRAMU

– Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

– Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Formularze dla studentów wyjeżdżających:

Zgłoszenie kandydata (student, doktorant) do udziału w BIP / Student and Phd Student Application Form

BIP, Wniosek wyjazdowy dla studentów

BIP, Student, Oświadczenie o poprzednich wyjazdach

BIP, Student, Oświadczenie o planowanej podróży

BIP, Student, Oświadczenie dotyczące podróży odbytej samochodem

BIP, Student, Potwierdzenie uczestnictwa w Programie

Za wyjazdy studentów UW w ramach programu Erasmus+ BIP odpowiada w BWZ

Pani Dorota Wiącek

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 28

tel. +48 22 55 24 068
e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl

Za przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+ BIP oraz za rejestrację studentów z uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+ BIP w systemie IRK odpowiada w BWZ

Pani Klementyna Kielak

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 22

tel. +48 22 55 24 070
e-mail: klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl

iro.incoming@adm.uw.edu.pl

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2022) Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) „Traditionen. Durch Transformation zur Nachhaltigkeit. Riga-Warschau-Pardubice”, w którym UW jest partnerem. Rok akademicki 2023/2024

Kwalifikacja studentów

Projekt poświęcony jest tematyce z zakresu kulturoznawstwa, w tym analizie różnych tradycji indywidualnych, regionalnych, krajowych i globalnych, począwszy od tradycji ludowych, uroczystości rodzinnych, strojów, kulinariów, rzemiosła i folkloru, aż po aktualne zmiany w stylu życia i sposobie myślenia, wynikające ze zmian globalnych. W toku prac podjęta zostanie próba identyfikacji różnic i podobieństw w obrębie analizowanych tradycji oraz próba możliwości ustalenia tożsamości poprzez kulturę i tradycję. Projekt jest dedykowany studentom studiów I, II i III stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny).

Do dn. 26.02.2024, do godz. 14.00 należy dostarczyć do przegródki dr Eweliny Michty, koordynatora ds. mobilności studentów i doktorantów w Instytucie Germanistyki (przegródki dedykowane pracownikom poszczególnych Zakładów Instytutu Germanistyki znajdują się na II piętrze budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko Sekretariatu Instytutu Germanistyki UW, pokój 2.412), wypełnione i podpisane skany następujących dokumentów:

– „Kwestionariusz osobowy dla studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) „Traditionen. Durch Transformation zur Nachhaltigkeit. Riga-Warschau-Pardubice” w ramach Projektu Erasmus+ – Mobilność edukacyjna (KA131/2022) w roku akademickim 2023/2024 z wymaganymi załącznikami:

Podpisane Zasady kwalifikacji studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) „Traditionen. Durch Transformation zur Nachhaltigkeit. Riga-Warschau-Pardubice” w ramach Projektu Erasmus+ – Mobilność edukacyjna (KA131/2022) w roku akademickim 2023/2024

– Zgłoszenie kandydata (student, doktorant) do udziału w Mieszanych programach intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), ERASMUS+ KA131/2022 – r.a. 2023/2024

– Uzasadnienie chęci udziału w projekcie (maksymalnie 20 zdań w języku niemieckim).

– Oświadczenie dotyczące wcześniejszych udziałów w programie Erasmus+, w tym także w programach Erasmus+BIP.

Zasady kwalifikacji studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) „Traditionen. Durch Transformation zur Nachhaltigkeit. Riga-Warschau-Pardubice”

Praktyki długoterminowe (od 2 miesięcy) Erasmus+ 2023/2024

Ogólne zasady kwalifikacji studentów, doktorantów i przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne

Formularze dla studentów wyjeżdżających:

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-przyszlych-absolwentow-praktyki-2022-2023/

Za wyjazdy studentów UW na zagraniczne praktyki studenckie odpowiada w BWZ

Pani Dorota Wiącek

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 28

tel. +48 22 55 24 068
e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl

Praktyki krótkoterminowe (do 30 dni) Erasmus+ 2023/2024

Ogólne zasady krótkoterminowych praktyk mieszanych

Formularze dla studentów wyjeżdżających:

http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-krotkoterminowe-erasmus-2023-24/

Za wyjazdy studentów UW na zagraniczne praktyki studenckie odpowiada w BWZ

Pani Dorota Wiącek

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 28

tel. +48 22 55 24 068
e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl

Oferta dla studentów i doktorantów Działanie IDUB

W ramach mobilności wyjazdowej dla studentów i doktorantów Działanie IDUB IV.2.2 daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację komponentu badawczego. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW:

(1) oferty stypendialnej wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez BWZ (umowy bilateralne),

(2) programu Erasmus + „Mobilność edukacyjna – kraje programu lub kraje trzecie niestowarzyszone w ramach KA131”: wyjazdy na studia częściowe do uczelni 4EU+;

(3) programu Swiss European Mobility Programme – SEMP wyjazdy do uczelni 4EU+.

Głównym elementem udziału w Programie jest plan badawczy, zatwierdzony przez opiekuna naukowego: może być to zbieranie materiałów do pracy zaliczeniowej/ licencjackiej/ magisterskiej, kwerenda biblioteczna, projekt w ramach zajęć na UW, itp.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do końca roku akademickiego 2023/24 lub do wyczerpania funduszy.

Szczegółowe informacje: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-badawcze-dla-studentow-i-doktorantow-uw/

Zainteresowane osoby mogą kontaktować się bezpośrednio z Koordynator BWZ, Panią Joanną Wiszniewską: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

DAAD. Możliwości finansowania przez DAAD studenckich podróży grupowych do Niemiec

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na stypendia DAAD, chciałabym poinformować Państwa o możliwości finansowania przez DAAD studenckich podróży grupowych do Niemiec. Podróż taka może trwać od 10 do 12 dni, a udział w niej wziąć może od 10 do 15 studentów/tek wraz z opiekunem akademickim. Wysokość dofinansowania na ten moment wynosi 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika.

Terminy składania dokumentów na dotacje mają miejsce 3 razy do roku:

 • 1 listopada na podróże od 1 marca
 • 1 lutego na podróże od 1 czerwca
 • 1 maja na podróże od 1 września

Bardzo serdecznie zachęcam do aplikacji. Ważne jest, aby w podróż była włączona wizyta na dwóch niemieckich uczelniach oraz aby plan podróży był bardziej akademicki, niż turystyczny, jeśli chodzi o tematykę i aktywności. Jest to świetna okazja dla studentów do poszerzenia horyzontów i poznania niemieckich uczelni.

Link do informacji dotyczących składania wniosku oraz wymaganych dokumentów:

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-studentow-i-absolwentow/dotacje-na-podroze-grupowe-do-niemiec-dla-grup-studenckich/

Szkoła Letnia Europejskiego Banku Inwestycyjnego Exploring the EU Climate Bank, Luksemburg

Adres strony internetowej: https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/eib-summer-school/
Okres pobytu: 27 czerwca – 7 lipca 2023
Liczba miejsc: 3
Dla kogo: studenci studiów II stopnia lub dwóch ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich oraz podstawowe rozumienie bankowości i finansów oraz przejawiać zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi i środowiskiem.

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo
 • Koszty pobytu – zakwaterowania i wyżywienia pokrywa EIB
 • Koszty podróży – Warszawa-Luksemburg-Warszawa – pokrywa Uniwersytet Warszawski – środek transportu i szczegóły podróży do ustalenia z BWZ po zakończeniu kwalifikacji
 • Koszty wizy (o ile dotyczy) i ubezpieczenia pokrywa uczestnik

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na uczestnictwo w szkole letniej, podpisane przez osobę upoważnioną w jednostce – zgodnie z formularzem pozwolenia
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, wydane przez Sekretariat studiów w jednostce – minimum 4,0 (w języku polskim lub angielskim)
 3. List motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem uczestnictwa w szkole letniej EIB
 4. Życiorys w języku angielskim z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród, informacjami o działalności pozanaukowej i społecznej
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki – co najmniej B2
 6. Wiek do 32 lat
 • Kandydaci w każdej chwili mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie – jeśli wymagana.

Informacje o szkole letniej są dostępne w ogłoszeniu na stronie BWZ: http://en.bwz.uw.edu.pl/2023/04/05/eib-summer-school-2023-exploring-the-eu-climate-bank/

Termin składania dokumentów: poniedziałek 17.04.2023 r. do godz. 23:59 CEST. Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem w Biurze Współpracy z Zagranicą:

Ireneusz Grejcz, email: international@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stypendia na letni kurs języka francuskiego na Uniwersytecie Caen

2 miejsca obejmują bezpłatny kurs oraz bezpłatne zakwaterowanie

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 lutego 2024 do godz. 08.00

Szczegółowe ogłoszenie jest dostępne na stronie:

 http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-w-caen-francja-letnie-kursy-jezykowe-dla-studentow/

Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

bwz.uw.edu.pl > Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Strona internetowa uczelni: www.unicaen.fr

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich począwszy od drugiego roku studiów, studenci studiów II stopnia- z potwierdzoną znajomością języka francuskiego co najmniej na poziomie B1

Liczba miejsc: 2 stypendia na kurs j. francuskiego

1 miejsce w terminie 10-21 czerwca 2024 r., 2 tygodnie

1 miejsce w terminie 24 czerwca-12 lipca 2024 r., 3 tygodnie

Warunki wymiany: bezpłatny kurs językowy, bezpłatne zakwaterowanie
Stypendium nie obejmuje kosztów podróży, wyżywienia, uczestnictwa w programie kulturalnym.

Tryb: zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie jednostki UW

Terminy i programy:

10-21 CZERWCA 2024 r., 2 TYGODNIE

1-wszy tydzień: intensywny kurs j. francuskiego dla wszystkich uczestników 22,5 godz.

2-gi tydzień: do wyboru jeden z trzech kursów tematycznych 22,5 godz.:

 1. Język i kultura francuska
 2. Unia Europejska
 3. Dydaktyka języka francuskiego jako języka obcego (FLE) – kurs skierowany do przyszłych nauczycieli języka francuskiego – uczelnia przyjmująca może wymagać dodatkowych dokumentów celem potwierdzenia realizowania programu kształcenia dla nauczycieli j. francuskiego lub doświadczenia zawodowego w tym zakresie

24 CZERWCA-12 LIPCA 2024 R., 3 TYGODNIE

Uczestnicy biorą udział w zajęciach porannych i popołudniowych

Zajęcia poranne: praktyczny kurs j. francuskiego dla wszystkich uczestników 45 godz.

Zajęcia popołudniowe: „Kultura i Dziedzictwo” 30 godz.  a w tym jeden z dwóch kursów do wyboru:

 1. Społeczeństwo i kultura, gastronomia
 2. Historia Normandii + Architektura Normandii + Pisarze Normandii

Wymagane dokumenty w języku polskim:

 1. Pozwolenie na wyjazd, podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej ( dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW) lub koordynatora ds. mobilności w jednostce;
 2. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz termin i wybrane kursy;
 3. Zaświadczenie o średniej z toku studiów (co najmniej 3,49), wystawione przez dziekanat/ sekretariat jednostki UW;
 4. certyfikat znajomości j. francuskiego co najmniej na poziomie B1 lub zaświadczenie od nauczyciela j. francuskiego z Uniwersytetu Warszawskiego;

Wymagane dokumenty w języku francuskim:

 1. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz termin i wybrane kursy

Termin przesyłania zgłoszeń do BWZ:
Wtorek 27 lutego 2024 r. do godz. 8:00 rano czasu warszawskiego (CEST)
Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, z adresu uniwersyteckiej poczty elektronicznej na adres e-mail: bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl

Koordynator:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl  tel. 22 55 24 009
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski p. 24

Stypendia na letni kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie w Moguncji

Pełna nazwa uczelni: Johannes Gutenberg Universität MainzAdres strony internetowej: www.uni-mainz.deLiczba stypendiów: 3 stypendia na letni kurs języka niemieckiegoTermin pobytu: 5 – 23 sierpnia 2024 r.Dla kogo: studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (od drugiego roku studiów) posługujący się językiem niemieckim przynajmniej w stopniu podstawowymUprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe: stypendium JGU na pokrycie kosztów kursu i zakwaterowania

Szczegóły dotyczące kursu:  https://summer.uni-mainz.de/german-language-school/

Wymagane dokumenty w języku polskim:

 1. formularz pozwolenia na wyjazd, podpisany przez KJD lub koordynatora ds. mobilności;
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
 3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
 4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego;
 5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród.

Termin składania dokumentów do BWZ:  marzec 2024 r

Miejsce składania dokumentów:Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:Grażyna Andrejukgrazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 WarszawaPałac Kazimierzowski, pokój 24