Plecy

ERASMUS+

KOORDYNATORZY ERASMUSA:

 

 • W roku akademickim 2021/2022 funkcje koordynatora programu Erasmus w Instytucie Germanistyki pełni dr Ewelina Michta (e.michta@uw.edu.pl). Osoby zainteresowane wymiana stypendialna proszone są o kontakt z dr Michta.
 • dr Ewelina Michta: e.michta(at)uw.edu.pl (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć)
 • dr Agnieszka Jezierska: ajezierska(at)uw.edu.pl (umowa z Uniwersytetem w Tybindze)

Konkurs na wyjazdy w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022)

Rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium);
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium);
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
 • Indonezja, Surabaya – University of Airlangga (1 stypendium);
 • Kanada, Vancouver – University of British Columbia (1 stypendium);
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium);
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypendia);
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

Szkoła Letnia Europejskiego Banku Inwestycyjnego Exploring the EU Climate Bank, Luksemburg

Adres strony internetowej: https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/eib-summer-school/Okres pobytu: 27 czerwca – 7 lipca 2023Liczba miejsc: 3Dla kogo: studenci studiów II stopnia lub dwóch ostatnich lat jednolitych studiów magisterskichUprawnione jednostki UW: wszystkie

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich oraz podstawowe rozumienie bankowości i finansów oraz przejawiać zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi i środowiskiem.

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za uczestnictwo
 • Koszty pobytu – zakwaterowania i wyżywienia pokrywa EIB
 • Koszty podróży – Warszawa-Luksemburg-Warszawa – pokrywa Uniwersytet Warszawski – środek transportu i szczegóły podróży do ustalenia z BWZ po zakończeniu kwalifikacji
 • Koszty wizy (o ile dotyczy) i ubezpieczenia pokrywa uczestnik

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na uczestnictwo w szkole letniej, podpisane przez osobę upoważnioną w jednostce – zgodnie z formularzem pozwolenia
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, wydane przez Sekretariat studiów w jednostce – minimum 4,0 (w języku polskim lub angielskim)
 3. List motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem uczestnictwa w szkole letniej EIB
 4. Życiorys w języku angielskim z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród, informacjami o działalności pozanaukowej i społecznej
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – certyfikat lub zaświadczenie z jednostki – co najmniej B2
 6. Wiek do 32 lat
 • Kandydaci w każdej chwili mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie – jeśli wymagana.

Informacje o szkole letniej są dostępnie w ogłoszeniu na stronie BWZ, a także na stronie EIB.

Termin składania dokumentów: poniedziałek 17.04.2023 r. do godz. 23:59 CEST. Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem w Biurze Współpracy z Zagranicą:

Ireneusz Grejcz, email: international@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2022/2023

PROJEKT „ERASMUS –MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z KRAJAMI PROGRAMU” (KA103/2020 oraz KA131/2021)

Trwa rekrutacja do programu Erasmus+ wspierającego wymianę edukacyjną pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciele akademiccy Instytutu Germanistyki mogą korzystać z funduszy przeznaczonych na prowadzenie zajęć w następujących uczelniach partnerskich:

Austria: Universität Wien

Litwa: Vytauto Didyiojo Universitetas

Niemcy: Universität Hamburg, Freie Universität Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Universität Leipzig, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Konstanz, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Każdy nauczyciel akademicki może ubiegać się o stypendium Erasmus STA/KA103 lub STA/KA131 na maksymalnie 2 wyjazdy typu STA zrealizowane w okresie od 01.10.2022r. do 30.09.2023 r. w czasie, kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

Kandydatura/kandydatury na wyjazd STA są przekazywane do BWZ na bieżąco, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej i koordynatora ds. mobilności.

Każda kandydatura na stypendium Erasmus STA/KA103 oraz STA/KA131 musi być zgłoszona na formularzu: Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA. W żadnym przypadku nie będą przyjmowane uzgodnienia e-mailowe dotyczące programu nauczania.

BWZ prowadzić będzie rejestr Zgłoszeń kandydatur na wyjazdy typu STA, zgodnie z datą wpływu dokumentów do biura, o ile spełniają one wszystkie wymagania formalne do przyznania stypendium typu STA/KA103/2020 lub STA/KA131/2021.

BWZ przekaże e-mailowo informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu funduszy Erasmus STA/KA103/2020 lub STA/KA131/2021 nauczycielowi akademickiemu planującemu wyjazd typu STA oraz koordynatorowi ds. mobilności zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w formularzu Zgłoszenie kandydatury na wyjazd typu STA .

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich

Taryfikator

Formularze:

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z koordynatorem ds. mobilności lub bezpośrednio z Biurem Współpracy z Zagranicą.

Wstępne ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do Niemiec i Austrii. Rok akademicki 2023/2024

O wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:

– studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia, 

studenci I roku studiów drugiego stopnia (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych), 

studenci przynajmniej II roku jednolitych studiów magisterskich (z wyłączeniem studentów ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich),

– słuchacze Szkół Doktorskich UW

Każdy student (I, II stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich) jest zobowiązany zrealizować na uczelni zagranicznej w ciągu trwania 1 semestru zajęcia z programu Instytutu Germanistyki za 25 pkt. ECTS. W uzasadnionych przypadkach liczba punktów może być zmniejszona do 20 pkt. ECTS.

Studenci są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych.

Stypendium Erasmus SMS przysługuje wyłącznie za czas spędzony w kraju uczelni przyjmującej i wynosi miesięcznie w przypadku krajów takich jak Austria i Niemcy 670 euro.

Wymagane dokumenty:

a. podpisane „Wstępne ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do Niemiec i Austrii. Rok akademicki 2023/2024

b. „Kwestionariusz osobowy dla studentów/doktorantów ubiegających się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 do Niemiec i Austrii” z wyliczoną średnią

c. wydruk z usosa będący zestawieniem zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami za co najmniej ostatni ukończony rok studiów w Instytucie Germanistyki lub ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli jest na nim wyliczona łączna średnia z wszystkich lat). O stypendium mogą się ubiegać studenci ze średnią ocen co najmniej 3,49.

d. uzasadnienie wyboru uczelni w języku niemieckim (maksymalnie 20 zdań).

Termin i miejsce składania dokumentów: 10.03.2023, godz. 14.00, Sekretariat Instytutów i Katedr (2 piętro, pokój 2.216, budynek przy ul. Dobrej 55)

Lista ośrodków uniwersyteckich:

Uniwersytet Studia I, II, III stopnia/rok studiów Ilość miejsc
Freie Universität Berlin Studia II stopnia 3
Humboldt Universität zu Berlin Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

1

Universität Leipzig Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

Universität

Bonn

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Doktoranci

1

1

1

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

Universität

Konstanz

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

Universität

Bamberg

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

1

Universität

Hamburg

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

1

Universität

Mainz

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Doktoranci

1

2

1

Universität

Wien

Studia I stopnia

Studia II stopnia

1

2

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021)

Mieszane programy intensywne Blended Intensive Programme, w których UW jest partnerem. Rok akademicki 2022/2023

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

KRAJE PROGRAMU

 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
  Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
 • Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
  Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Ogólne zasady 2022/2023

Mieszane programy intensywne Blended Intensive Programme, w których UW jest organizatorem. Rok akademicki 2022/2023

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną (w tym przypadku zorganizowaną w Polsce), połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

KRAJE PROGRAMU

· Państwa członkowskie Unii Europejskiej:Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

· Państwa spoza UE uczestniczące w programie:Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Ogólne zasady 2022/23

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021). Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP): Die deutsche Sprache als komplexes Diasystem. Synchrone und diachrone Perspektiven. Kwalifikacja studentów

Projekt poświęcony tematyce z zakresu językoznawstwa jest dedykowany studentom studiów I i II stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Do 25.01.2023, do godz. 13.00 należy dostarczyć do przegródki dr Eweliny Michty koordynatora ds. Mobilności Studentów i Doktorantów w Instytucie Germanistyki (Sekretariat Instytutów i Katedr, 2 piętro, pokój 2.216, budynek przy ul. Dobrej 55) wypełnione i podpisane skany następujących dokumentów:

– „Kwestionariusz osobowy dla studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) Die deutsche Sprache als komplexes Diasystem. Synchrone und diachrone Perspektivenw ramach programu Projektu Erasmus+ – Mobilność edukacyjna (KA131/2021) w roku akademickim 2022/2023 z wymaganymi załącznikami: 

 Podpisane Zasady kwalifikacji studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, BIP) Die deutsche Sprache als komplexes Diasystem. Synchrone und diachrone Perspektivenw ramach programu Projektu Erasmus+ – Mobilność edukacyjna (KA131/2021) w roku akademickim 2022/2023

Zgłoszenie kandydata (student, doktorant) do udziału w Mieszanych programach intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), ERASMUS+ KA131/2021 – r.a. 2022/2023

– Uzasadnienie chęci udziału w projekcie (maksymalnie 20 zdań).

Oświadczenie dotyczące wcześniejszych udziałów w programie Erasmus+.

Polsko-niemieckie studia transkulturowe. Informacja dla kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację polsko-niemieckie studia transkulturowe prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Tybindze proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • CV w formie tabelarycznej (w języku polskim i niemieckim) z wyszczególnionymi osiągnięciami organizacyjnymi i kulturalno-oświatowymi (20% oceny),
 • List motywacyjny uzasadniający wybór specjalizacji i zawierający szczegółowe informacje o zainteresowaniach kandydata, w tym informację nt. pracy licencjackiej (w języku polskim i niemieckim) (40% oceny),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów (lub dyplom licencjacki) wraz z wykazem ocen uzyskanych podczas całych studiów licencjackich (wyciąg z systemu USOS) (40% oceny),
 • W przypadku wcześniejszego korzystania ze stypendium Erasmus: informacja o liczbie wykorzystanych miesięcy w programie.

Przypominamy, że w ramach specjalizacji konieczny jest wyjazd na uczelnię partnerską na semestr letni pierwszego roku studiów magisterskich. Wyjazdy są finansowane za pomocą stypendiów Erasmus+.

Dokumenty można składać w sekretariacie pracowniczym Instytutu Germanistyki UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, w przegródce dr Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Proszę do dokumentów dołączyć kopię dyplomu, nie oryginał. Dodatkowych informacji udziela dr Jezierska-Wiśniewska: ajezierska(at)uw.edu.pl