Instytut Germanistyki | Uniwersytet Warszawski

Strona główna Bieżące projekty w Instytucie Germanistyki

Bieżące projekty w Instytucie Germanistyki

1. Märchen und Spiel (Bajka a gra/zabawa)

 • rodzaj projektu: naukowo-badawczy
 • kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago
 • instytucja realizująca: Wydział Neofilologii, Instytut Germanistyki UW
 • czas trwania projektu: 2019 – 2021
 • dotychczasowe oraz spodziewane efekty: Efektem realizacji projektu będzie monografia na temat relacji między bajką a grą/zabawą, zawierająca artykuły naukowe 18 badaczy z kraju i zagranicy (Gruzji, Niemiec, Szwajcarii, USA).
 • źródła finansowania: Uniwersytet Warszawski

2. Studium porównawcze prozy autorek niemieckojęzycznych i polskich w XXI wieku

 • rodzaj projektu: naukowo-badawczy
 • kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kopacki
 • instytucja realizująca: Instytut Germanistyki UW
 • czas trwania projektu: 1.10.2017 – 31.12.2020
 • dotychczasowe oraz spodziewane efekty: Efektem realizacji projektu będzie książka pt. Praca Kaliope. Eros i narracja złożona w Oficynie Naukowej
 • źródła finansowania: Mikrogrant IDUB i środki Potencjału Badawczego

3. Topographien der Globalisierung / Topographies of Globalization

 • rodzaj projektu: naukowo-badawczy
 • kierownik projektu: dr Ewa Wojno-Owczarska
 • instytucja realizująca: interdyscyplinarny międzynarodowy zespół naukowo-badawczy utworzony w ramach platformy Humboldt-Netzwerk na serwerze Fundacji Humboldta
 • czas trwania projektu: 2016 – 2020
 • dotychczasowe oraz spodziewane efekty: Organizacja sympozjów, m. in. międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim (19-21.01.2018) oraz odczytów uczestników projektu na Uniwersytecie Warszawskim i za granicą, recenzowana publikacja konferencyjna, wymiana naukowa, wspólne przygotowanie publikacji naukowych i programów dydaktycznych.
 • źródła finansowania: Alexander von Humboldt-Stiftung

4. Polonizmy w jidisz. Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz

 • rodzaj projektu: naukowo-badawczy
 • kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Geller
 • Strona projektu  https://polonjid.wn.uw.edu.pl/
 • czas trwania projektu: 2017 – 2020
 • źródła finansowania: projekt realizowany ze środków publicznych w ramach grantu NCN (Opus 11) UMO-2016/21/B/HS2/02549

5. Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie

 • rodzaj projektu: naukowo-badawczy
 • kierownik projektu: dr hab. Waldemar Czachur, prof. ucz., dr Agnieszka Łada
 • instytucja realizująca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, Deutsches Polen-Institut w Darmstadt
 • czas trwania projektu: 1.06.2019 – 31.05.2021
 • dotychczasowe oraz spodziewane efekty: zaprezentowanie głównych aktorów komunikacji polsko-niemieckiej i ich interakcji, uchwycenie, gdzie występują synapsy pomiędzy ich kanałami komunikacji i jak one funkcjonują; stwierdzenie, jaki obraz kraju sąsiada i jego społeczeństwa kreują media tradycyjne i społecznościowe, czym różni się ich przekaz; opisanie, jak różnice w kulturze politycznej i stylach komunikacji w obu krajach wpływają na wzajemną komunikację i jej skutki; ustalenie dynamiki zmian w komunikacji polsko-niemieckiej oraz jej wpływu na wizerunek kraju sąsiada, jego społeczeństwa i polityki; ustalenie wpływu różnych kanałów komunikacji na postrzeganie się wzajemne Polaków i Niemców i ich opinie o kraju sąsiada wraz z rozróżnieniem na cechy demograficzne badanych; wskazanie, jak komunikują najchętniej młodzi Polacy i Niemcy, jakie tematy są dla nich kluczowe i jak odbierają komunikację polsko-niemiecką; sformułowanie rekomendacji, co i kto powinien zmienić, aby komunikacja polsko-niemiecka sprzyjała przepływowi informacji i wielowarstwowemu zrozumieniu, konstruktywnemu budowaniu relacji polsko-niemieckich oraz wspólnemu kształtowaniu przyszłości Europy zaprezentowanie wniosków szerokiej opinii publicznej, w celu zainicjowania refleksji na temat wyzwań w polsko-niemieckiej komunikacji, oraz decydentom i dyplomatom, w celu wzmocnienia skuteczności ich wzajemnej komunikacji i poprawie
 • źródła finansowania: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

6. W ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” działanie I.3.12 (POB IV: Przekraczanie granic humanistyki) „Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego pt. Nieantropocentryczna Podmiotowość Kulturowa”

 • kierownik działania: dr hab. Paweł Piszczatowski
 • dotychczasowe oraz spodziewane efekty: stworzenie interdyscyplinarnej platformy badawczej umożliwiającej współpracę badaczy i badaczek zatrudnionych w różnych jednostkach UW, zwłaszcza z Wydziału Neofilologii, Polonistyki, Artes Liberales, Filozofii i Socjologii oraz Psychologii; nawiązanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami badawczymi działającymi w podobnym zakresie tematycznym, w pierwszym rzędzie z RWTH Aachen University i University of California (LA); stworzenie międzydyscyplinarnego laboratorium eko-poetologicznego z udziałem międzynarodowego gremium twórców/twórczyń i teoretyków/teoretyczek kultury współczesnej; stworzenie optymalnej bazy wydawniczej (czasopismo naukowe, seria wydawnicza) dla rozpowszechniania wyników badań w ramach działania; stworzenie płaszczyzny praktycznych zastosowań działań badawczych.