STUDIA I STOPNIA

Germanistyka I - Studia licencjackie

INFORMACJE OGÓLNE

Programy i zasady zaliczania studiów

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2012/2013 studentów kończących studia pierwszego stopnia obowiązuje pisemna forma pracy licencjackiej. W Instytucie Germanistyki za taką uznaje się prezentację przygotowaną w ramach konsultacji licencjackich w jej wersji elektronicznej oraz w formie wydruku papierowego.

Przed egzaminem:

kierujący pracą/opiekun

– potwierdza w Sekretariacie uzyskanie przez studenta absolutorium

– zgłasza osobę do obrony i wyznacza termin – co najmniej 2 tygodnie przed egzaminem

student

– zgłasza się do Sekretariatu w celu otrzymania absolutorium (wyjaśnia ewentualne wątpliwości związane z rozliczeniem) – po uzyskaniu wszystkich wymaganych w programie ocen, nie później jednak niż 3 tygodnie przed planowaną obroną

Osoby przystępujące do obrony pracy magisterskiej, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrekcji Instytutu Germanistyki UW od 1 grudnia 2010 r. obowiązuje Państwa procedura elektronicznej archiwizacji pracy magisterskiej w Archiwum Prac Dyplomowych – APD:

 •  wprowadzenie tytułu pracy w jęz. angielskim i polskim,
 •  wprowadzenie słów kluczowych i streszczenia pracy w jęz. polskim,
 •  załadowanie pliku z pracą w formacie pdf.

Instrukcje znajdą Państwo na stronie głównej APD UW – archiwum prac dyplomowych.

Wprowadzanie wspomnianych danych do APD zostanie Państwu umożliwione po uprzednim złożeniu pracy oraz wymaganych dokumentów w Sekretariacie IG.

Efekty uczenia się

Program

Praca dyplomowa

Informacje o kierunku i efekty kształcenia

Kierunek studiów germanistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań germanistyki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, paradygmaty), jak i praktyk społecznych oraz kulturowych. Germanistyka łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, w tym nauką o poznaniu i komunikacji społecznej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent:

 • zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim;
 • zna podstawową terminologię z zakresu komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej;
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
 • zna frazeologizmy języka niemieckiego podbudowujące jego wiedzę realioznawczą o krajach niemieckiego obszaru językowego;
 • zna złożone konstrukcje gramatyczne umożliwiające komunikację na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka niemieckiego;
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę o historii, kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyce i komparatystyce kulturowej i literackiej, jak i realiach krajów niemieckiego obszaru językowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku niemieckim, w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
 • posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego;
 • uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.