studia I stopnia – 6 semestrów – uzyskasz tytuł licencjata

Kierunek studiów germanistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań germanistyki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, paradygmaty), jak i praktyk społecznych oraz kulturowych. Germanistyka łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, w tym nauką o poznaniu i komunikacji społecznej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent:

 • zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim;
 • zna podstawową terminologię z zakresu komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej;
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
 • zna frazeologizmy języka niemieckiego podbudowujące jego wiedzę realioznawczą o krajach niemieckiego obszaru językowego;
 • zna złożone konstrukcje gramatyczne umożliwiające komunikację na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka niemieckiego;
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę o historii, kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyce i komparatystyce kulturowej i literackiej, jak i realiach krajów niemieckiego obszaru językowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku niemieckim, w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
 • posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego;
 • uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Zasady studiowania

Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego:

System Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego