Plecy

PNJN – Regulamin dla 2 roku studiów stacjonarnych I stopnia


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i zaliczenia zajęć z Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego na 2 roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich studentów uprawnionych do podjęcia lub kontynuacji studiów na tymże roku.

II. Rejestracja na zajęcia

 1. W celu zapisania się do grupy zajęciowej studenci rejestrują się w uniwersyteckim systemie USOS poprzez wskazanie jednej z dostępnych grup zajęciowych (biorąc pod uwagę osobę prowadzącego oraz termin i miejsce zajęć), w ramach dostępnych limitów.
 2. Dopisanie uczestnika do grupy ponad określony w systemie USOS limit możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzących, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.
 3. Rejestracja na semestr zimowy i letni przebiega oddzielnie.

III. Udział w zajęciach

 1. Zajęcia trwają przez semestr zimowy i letni.
 2. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.
 3. Zajęcia prowadzone są przez 3 lektorów w następującym tygodniowym rozkładzie godzinowym:
  • lektor główny (4 godz.),
  • lektor uzupełniający (2 godz.),
  • lektor uzupełniający – fonetyka korektywna (2 godz.).
 4. Studenci zarejestrowani uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem obowiązującym dla danej grupy.
 5. Jednym z warunków uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w nich, przy czym w każdym semestrze student ma prawo do następującej liczby nie usprawiedliwionych nieobecności:
  • na zajęciach lektora głównego – 2 nieobecności,
  • na zajęciach lektora uzupełniającego – 1 nieobecność.
 6. W celu usprawiedliwienia nieobecności student winien przedłożyć zwolnienie lekarskie lub inny dokument, pozwalający uznać nieobecność za usprawiedliwioną.
 7. Nieobecność na zajęciach wiąże się z obowiązkiem samodzielnego opanowania treści tych zajęć i nie usprawiedliwia braku przygotowania na zajęcia kolejne. Lektor, mając na celu uzupełnienie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach, może wymagać od niego podjęcia dodatkowych aktywności związanych z przedmiotem.

IV. Zaliczenie semestru

 1. Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności uzyskanie oceny pozytywnej za zadania pisemne i ustne, realizowane na zajęciach w trakcie trwania semestru, oraz zaliczenie 2 z 3 prac zaliczeniowych, zwanych dalej samodzielnymi wypowiedziami pisemnymi, przeprowadzanych przez lektorów w trakcie trwania semestru. Lektor główny przeprowadza 2 z tych prac, lektor uzupełniający jedną.
 2. Dla uznania modułu fonetyki korektywnej za zaliczony wymagane jest zaliczenie wszystkich prac kontrolnych przeprowadzanych w trakcie semestru, w tym aktywny udział w ćwiczeniach.
 3. Studenci, którzy nie otrzymali zaliczenia w pierwszym terminie z przyczyn innych niż brak wymaganej obecności na zajęciach, mają prawo przystąpienia do zaliczenia powtórnego w poprawkowej sesji semestru zimowego na zasadach określonych przez lektorów.
 4. Lektorzy informują studentów o terminie prac zaliczeniowych mających wpływ na ocenę końcową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Próg zaliczenia pisemnych prac kontrolnych innych niż samodzielne wypowiedzi pisemne ustala się na 75%. Samodzielne wypowiedzi pisemne podlegają ocenie w kryterium treści, kompozycji i poprawności językowej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku.
 2. Kwestie nieregulowane Regulaminem podlegają indywidualnym ustaleniom Kierownika Zakładu Nauczania Języka Niemieckiego i Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.