PNJN – Regulamin dla 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i zaliczenia zajęć z Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego na 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich studentów uprawnionych do podjęcia lub kontynuacji studiów na tymże roku.

II. Rejestracja na zajęcia

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach studenci rejestrują się na zajęcia przez USOSweb.
 2. Rejestracja ta polega na tym, że student wskazuje do której grupy zajęciowej chce być zapisany (biorąc pod uwagę osobę prowadzącego oraz termin i miejsce zajęć).
 3. Rejestracja odbywa się w ściśle określonych terminach (tury rejestracji) i tylko w tym okresie można wykonać zapisy na zajęcia.
 4. Rejestracja możliwa jest w ramach dostępnych limitów.
 5. Dopisanie uczestnika do grupy ponad dostępny limit możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzących, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.
 6. Rejestracja na semestr zimowy i letni przebiega oddzielnie. W obu semestrach studenci rejestrują się do tej samej grupy.

III. Udział w zajęciach

 1. Zajęcia trwają przez semestr zimowy i letni.
 2. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.
 3. Zajęcia prowadzone są przez 2 lub 3 lektorów w konstelacji:
  • lektor główny (4 godz./tyg.),
  • lektor uzupełniający (2 godz./tyg.),
  • lektor uzupełniający (2 godz./tyg.).
 4. Studenci zarejestrowani uczestniczą w zajęciach zgodnie z przyjętym harmonogramem dla danej grupy.
 5. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 6. W semestrze student ma prawo do następującej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności:
  • lektor główny – 4 nieobecności,
  • lektor uzupełniający – 2 nieobecności.
 7. W przypadku większej liczby nieobecności student winien przedłożyć zwolnienie lekarskie.
 8. Studenci nieuczęszczający regularnie na zajęcia mają obowiązek nadrobienia zaległości, jak również wykonania dodatkowych zadań otrzymanych od prowadzących.
 9. Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzących, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.

IV. Zaliczenie semestru zimowego

 1. Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru i w egzaminacyjnej sesji zimowej.
 2. Studenci, którzy spełnili warunki opisane w pkt 1, lecz nie otrzymali zaliczenia w pierwszym terminie, mają prawo do zaliczenia powtórnego w poprawkowej sesji semestru zimowego.
 3. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej ustalany jest przez prowadzących. Opublikowany harmonogram może ulec zmianie.

V. Egzamin końcowy w semestrze letnim

 1. Podstawą otrzymania pozytywnej oceny z semestru letniego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
 2. Egzamin końcowy składa się z pięciu części:
  • Rozumienie ze słuchu: czas trwania zaliczenia – 30 minut, 2 nagrania audio odsłuchiwane dwukrotnie, 10 zadań do każdego nagrania, maksymalna liczba punktów – 40, minimalna liczba punktów – 24,
  • Rozumienie tekstu czytanego: czas trwania zaliczenia – 60 minut, 2 teksty, 10 zadań do każdego tekstu, maksymalna liczba punktów – 40, minimalna liczba punktów – 24,
  • Część pisemna: czas trwania zaliczenia – 240 minut (4 godziny), pisemne ustosunkowanie się do wybranego fragmentu treści, minimalna liczba słów – 500, maksymalna liczba punktów – 40, minimalna liczba punktów – 24,
  • Część ustna: czas trwania zaliczenia – 30 minut, czas na przygotowanie do wypowiedzi – 30 minut, prezentacja wybranego dłuższego tekstu, ustne ustosunkowanie się do 2 wybranych pytań/tez/zagadnień, maksymalna liczba punktów – 40, minimalna liczba punktów – 24.
  • Część gramatyczna: wykonanie pisemnych zadań gramatycznych, maksymalna liczba punktów – 40, minimalna liczba punktów – 24.
 3. Student otrzymuje pozytywną ocenę z egzaminu końcowego, jeśli uzyska przynajmniej minimalną liczbę punktów we wszystkich pięciu częściach.
 4. Ocenę końcową z egzaminu ustala się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych częściach.
 5. Egzamin końcowy organizowany jest w egzaminacyjnej sesji letniej.
 6. Studenci przystępują do wszystkich części egzaminu końcowego w sesji egzaminacyjnej.
 7. Studenci, którzy spełnili warunki opisane w pkt 1, lecz nie otrzymali minimalnej liczby punktów w jednej z części egzaminu końcowego, mają prawo do egzaminu powtórnego w sesji poprawkowej semestru letniego. Poprawiane są jedynie te części, w których student nie otrzymał minimalnej liczby punktów.
 8. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej ustalany jest przez prowadzących. Opublikowany harmonogram może ulec zmianie.

VI. Powtarzanie semestru

 1. Student powtarza semestr zimowy, jeśli nie otrzymał pozytywnej oceny z zaliczenia w sesji poprawkowej semestru zimowego.
 2. Student powtarza semestr letni, jeśli nie otrzymał pozytywnej oceny z egzaminu w sesji poprawkowej semestru letniego.

VII. Pobyt na stypendium

 1. Pobyt na stypendium w semestrze zimowym:
  • Studenci nie rejestrują się na zajęcia przez USOSweb, lecz po powrocie ze stypendium niezwłocznie zgłaszają się do Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.
  • Studenci są zobowiązani do stałego kontaktu mailowego z jednym z lektorów występującym w roli opiekuna (informację taką studenci otrzymują pocztą elektroniczną).
  • Warunkiem zaliczenia semestru jest:
   • otrzymanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej pisanej w konsultacji z opiekunem (minimalna liczba słów – 500),
   • spełnienie wszystkich innych wymogów stawianych przez opiekuna, w tym przystąpienie do zaliczenia w sesji poprawkowej semestru zimowego, o ile pojawi się taka konieczność.
 1. Pobyt na stypendium w semestrze letnim:
  • Studenci nie rejestrują się na zajęcia przez USOSweb, lecz po powrocie ze stypendium niezwłocznie zgłaszają się do Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.
  • Studenci są zobowiązani do stałego kontaktu mailowego z jednym z lektorów występującym w roli opiekuna (informację taką studenci otrzymują pocztą elektroniczną).
  • Warunkiem zaliczenia semestru jest:
   • otrzymanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej pisanej w konsultacji z opiekunem (minimalna liczba słów – 500),
   • spełnienie wszystkich innych wymogów stawianych przez opiekuna,
   • otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
  • Egzamin końcowy odbywa się w sesji poprawkowej semestru letniego jako pierwszy termin dla osób przebywających na stypendium w semestrze letnim.
 1. W przypadku pobytu na stypendium w semestrze zimowym i letnim obowiązują ww. punkty 1 i 2.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku.
 2. Kwestie nieregulowane Regulaminem podlegają indywidualnym ustaleniom Kierownika Zakładu Nauczania Języka Niemieckiego i Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.