PNJN – Regulamin dla 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i zaliczenia zajęć z Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego na 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich studentów uprawnionych do podjęcia lub kontynuacji studiów na tymże roku.

II. Wybór zajęć

 1. Dostępne są różne zajęcia specjalizacyjne. Opisy zajęć znajdują się w USOSweb.
 2. Studenci realizują wybrane zajęcia przez cały rok akademicki, tj. semestr zimowy i letni.
 3. Warunkiem udziału w zajęciach specjalizacyjnych w semestrze letnim jest ich zaliczenie w semestrze zimowym.

III. Rejestracja na zajęcia

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach studenci rejestrują się na zajęcia przez USOSweb.
 2. Rejestracja ta polega na tym, że student wskazuje do której grupy zajęciowej chce być zapisany (biorąc pod uwagę osobę prowadzącego oraz termin i miejsce zajęć).
 3. Rejestracja odbywa się w ściśle określonych terminach (tury rejestracji) i tylko w tym okresie można wykonać zapisy na zajęcia.
 4. Rejestracja możliwa jest w ramach dostępnych limitów.
 5. Dopisanie uczestnika do grupy ponad dostępny limit możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzącego, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.
 6. Rejestracja na semestr zimowy i letni przebiega oddzielnie.

IV. Udział w zajęciach

 1. Studenci zarejestrowani uczestniczą w zajęciach zgodnie z przyjętym harmonogramem dla danej grupy.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 3. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.
 4. W semestrze student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności.
 5. W przypadku większej liczby nieobecności student winien przedłożyć zwolnienie lekarskie.
 6. Studenci nieuczęszczający regularnie na zajęcia mają obowiązek nadrobienia zaległości, jak również wykonania dodatkowych zadań otrzymanych od prowadzącego.
 7. Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzącego, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.

V. Zaliczenie zajęć

 1. Zajęcia rozliczane są w trybie semestralnym.
 2. Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektorów danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru i w sesji egzaminacyjnej, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 3. Podstawą zaliczenia semestru letniego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektorów danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru i w sesji egzaminacyjnej, jeśli zaistnieje taka konieczność.

VI. Pobyt na stypendium

 1. Pobyt na stypendium w semestrze zimowym:
  • Studenci nie rejestrują się na zajęcia specjalizacyjne przez USOSweb
  • Studenci zgłaszają się do osoby prowadzącej wybrane zajęcia i ustalają przedmioty, które będą podstawą zaliczenia semestru.
  • O zaliczeniu semestru decydują prowadzący i Dyrektor do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.
  • Studenci kontynuują naukę w semestrze letnim u danego prowadzącego.
 2. Pobyt na stypendium w semestrze letnim:
  • Studenci uczestniczą w wybranych zajęciach specjalizacyjnych w semestrze zimowym.
  • W semestrze letnim studenci nie rejestrują się na zajęcia przez USOSweb.
  • Z prowadzącym zajęcia studenci ustalają przedmioty, które będą podstawą zaliczenia semestru.
  • O zaliczeniu semestru decydują prowadzący i Dyrektor do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.
 3. W przypadku osób przebywających na stypendium w semestrze zimowym i letnim zasady zaliczenia roku ustalane są indywidualnie przez prowadzącego wybrane zajęcia specjalizacyjne i Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku.
 2. Kwestie nieregulowane Regulaminem podlegają indywidualnym ustaleniom Kierownika Zakładu Nauczania Języka Niemieckiego i Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.