Plecy

PNJN – Regulamin dla 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i zaliczenia zajęć z Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego na 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich studentów uprawnionych do podjęcia lub kontynuacji studiów na tymże roku.

II. Rejestracja na zajęcia

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach studenci rejestrują się na zajęcia przez USOSweb.
 2. Rejestracja ta polega na tym, że student wskazuje, do której grupy zajęciowej chce być zapisany (biorąc pod uwagę osobę prowadzącego oraz termin i miejsce zajęć).
 3. Rejestracja odbywa się w ściśle określonych terminach (tury rejestracji) i tylko w tym okresie można wykonać zapisy na zajęcia.
 4. Rejestracja możliwa jest w ramach dostępnych limitów.
 5. Dopisanie uczestnika do grupy ponad dostępny limit możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzących, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.
 6. Rejestracja na semestr zimowy i letni przebiega oddzielnie. W obu semestrach studenci rejestrują się do tej samej grupy.

III. Udział w zajęciach

 1. Zajęcia trwają przez semestr zimowy i letni.
 2. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Google Meet, Google Classroom oraz platformy Kampus UW.
 3. Zajęcia prowadzone są przez 2 lub 3 lektorów w konstelacji:
  • lektor główny (6 godz./tyg.),
  • lektor uzupełniający (2 godz./tyg.),
  • lektor uzupełniający (2 godz./tyg.).
 4. Studenci zarejestrowani uczestniczą w zajęciach zgodnie z przyjętym harmonogramem dla danej grupy.
 5. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 6. W semestrze student ma prawo do następującej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności:
  • lektor główny – 3 nieobecności,
  • lektor uzupełniający – 2 nieobecności.
 7. W przypadku większej liczby nieobecności student winien przedłożyć zwolnienie lekarskie.
 8. Studenci nieuczęszczający regularnie na zajęcia mają obowiązek nadrobienia zaległości, jak również wykonania dodatkowych zadań otrzymanych od prowadzących.
 9. Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą prowadzących, jak również Kierownika Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.

IV. Zaliczenie semestru zimowego

 1. Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru, oraz zaliczenie 2 z 4 prac zaliczeniowych przeprowadzanych przez lektorów w trakcie trwania semestru.
 2. Studenci, którzy spełnili warunki opisane w pkt 1, lecz nie otrzymali zaliczenia w pierwszym terminie, i/lub nie zaliczyli wymaganej ilości prac zaliczeniowych, mają prawo do zaliczenia powtórnego w poprawkowej sesji semestru zimowego.
 3. Lektorzy informują studentów o terminie prac zaliczeniowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jak również fakcie, że są to prace, z których ocena ma wpływ na zaliczenie końcowe. Trzy z tych prac są pisane u lektora wiodącego, jedna u lektora uzupełniającego.
 4. Próg zaliczenia prac kontrolnych (tzw. kolokwiów) ustala się na 70%.

V. Zaliczenie semestru letniego

 1. Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru, oraz zaliczenie 3 z 4 prac zaliczeniowych przeprowadzanych przez lektorów w trakcie trwania semestru.
 2. Studenci, którzy spełnili warunki opisane w pkt 1, lecz nie otrzymali zaliczenia w pierwszym terminie, i/lub nie zaliczyli wymaganej ilości prac zaliczeniowych, mają prawo do zaliczenia powtórnego w poprawkowej sesji semestru letniego.
 3. Lektorzy informują studentów o terminie prac zaliczeniowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jak również fakcie, że są to prace, z których ocena ma wpływ na zaliczenie końcowe. Trzy z tych prac są pisane u lektora wiodącego, jedna u lektora uzupełniającego.
 4. Próg zaliczenia prac kontrolnych (tzw. kolokwiów) ustala się na 70%.

VI. Powtarzanie semestru

 1. Student powtarza semestr zimowy, jeśli nie otrzymał pozytywnej oceny z zaliczenia w sesji poprawkowej semestru zimowego.
 2. Student powtarza semestr letni, jeśli nie otrzymał pozytywnej oceny z zaliczenia w sesji poprawkowej semestru letniego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku.
 2. Kwestie nieregulowane Regulaminem podlegają indywidualnym ustaleniom Kierownika Zakładu Nauczania Języka Niemieckiego i Dyrektora do Spraw Studenckich Instytutu Germanistyki.